Program Wychowawczo – Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo-Profilatyczny

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka, prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją. Któż z nas nie miał w życiu i nie wspomina z wdzięcznością takiego człowieka: kapłana, nauczyciela, profesora lub przyjaciela, który umiał odsłonić nam nowy świat wartości i wzbudzić dla niego trwały entuzjazm, czy nawet nadać cały kierunek życiu?”

Jan Paweł II

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne uwzględniając poziom rozwoju psychofizycznego uczniów i jego strukturę rodzinną. Program wychowawczo-profilaktyczny realizują wychowawcy i nauczyciele w trakcie każdej jednostki lekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych i spotkań poza terenem szkoły. Każdy nauczyciel realizując program wychowawczy-profilaktyczny dostosowuje go zarówno do potrzeb jednostki jak i całego zespołu klasowego. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania poprzez nawiązywanie szerokiej współpracy z domem rodzinnym.

Program wychowawczo-profilaktyczny tworząc klimat zaufania przyczyni się do powstania wspólnoty nauczycieli i uczniów przy współpracy rodziców.

Załączniki: